กองคลัง

 

 

 

 

 

นางนันทรกร เอื้อทาน
ผอ.กองคลัง

 

 

 

 

นางสาวนิราภร  ทรช่วย
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพรรณิภา  ภูวงษ์
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวธัญลักษณ์  สมโน
นักวิชาการคลัง

 

 

 

นางเรณู  เยี่ยมราษฎร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวอำพร  ชาวเมือง
นักวิชาการพัสดุ

 นางสาวนิตยา  ช้างหิน
คนงานทั่วไป

 


โพสต์เมื่อ : 24 ธันวาคม 2558 เวลา : 16:51:13 น.