กองช่าง

 

 

 

 

 นางนันทรกร  เอื้อทาน
ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
ผอ.กองช่าง 

 

 

 

นางสาวพันธีราย์  ปิงวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุชาติ แสวงงาม
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายสามารถ วงค์สืบ
ผู้ช่วยช่างโยธา

  

 

 

 นางวรรณา  เดินแปง
คนงานทั่วไป

   

 


โพสต์เมื่อ : 24 ธันวาคม 2558 เวลา : 16:51:57 น.